CUSMUSIK

Center for Udforskning af Sammenhængen mellem Menneskers Udvikling, Social Innovation og Kultur

Research in Human Development, Social Innovations and Culture - RiDSICC

Aktiviteter Deltagere Projekter Statut Links

 

Beskrivelse

Den praksis som finder sted i de forskellige institutioner og arenaer er præget af traditioner som både er samfundstilknyttede og afhængig af de samfundsmæssige økonomiske og lovmæssige rammer, men de er også bestemte af den daglige praksis i de enkelte institutioner. Kultur er de forhold som forbinder de samfundsmæssige traditioner med den lokale praksis i institutioner og sociale arenaer. En persons sociale situation ser vi så som karakteriseres ved de handlemuligheder de enkelte praksistraditioner giver en person i en konkret institutionel og social arena.

Center for "Udforskning af Sammenhængen mellem Menneskers Udvikling, Social Innovation og Kultur " er rettet mod udforskning af karakteristika ved forskellige aldersgruppers og personers sociale situation og mod at skabe udviklingsmuligheder gennem social innovation i institutionelle praksissammenhænge.

Menneskelig læring og udvikling sker gennem deltagelse i social praksis. Den sociale praksis er meget forskellig for forskellige aldersgrupper i vores samfund, selv om der altid også er overlap, fordi de forskellige aldersgrupper findes i de samme institutioner. For småbørn er deltagelse i familie og børnehave eller dagpasningsordningers praksis den dominerende. Her lærer børnene dagligdags rutiner omkring spisning sovevaner, social omgang med voksne og andre børn. Småbarnets relation til sin omverden og dets måde at orientere sig i denne skabes gennem dets praksisdeltagelse i disse institutioner. For skolebørn er det skole og fritidsarrangementer så som SFO (skolens fritidsordning) og/eller klubaktiviteter (sportsklubber, ungdomsklubber m. fl.) der er de vigtigste institutioner. Disse ny institutionelle praksisformer barnet møder i skolealderen får indflydelse på barnets forhold til hjem, kammerater og den udvidede familie. Efterskole, gymnasiet og alle former for erhvervsuddannelse institutioner begynder at blive betydningsfuld for den ældre skoleelev og den unge. Senere bliver det arbejdspraksis og familiepraksis i nyetablerede familier. Sideløbende med disse institutioner er der en række andre institutioner som kan få betydning for den enkelt persons livsforløb op gennem opvæksten til voksenalder. Det er hospitaler, kommercielle institutioner (f. eks "Goblin Gate", som er en rollespilsforretning, hvor de unge kan opholde sig) religiøse institutioner (kirken, moskeer, Jehovas vidne m. fl.) døgninstitutioner hvor børn og unge anbringes uden for hjemmet, kriminalforsorgens institutioner. For voksne og ældre er familien og arbejdet vigtig men andre institutioner kommer også til f. eks aftenskoler, videreuddannelsesinstitutioner, og som ældre kan det blive plejehjem.

Personlig udvikling finder sted som kvalitative forandringer i personernes forhold til sine omgivelser, det kan ske gennem ændring af den praksis som personen allerede deltager i eller personer kommer til at indgå i nye praksisformer. Sådanne skift i praksis kan føre til kriser for den enkelte persons i hans eller hendes relation til sin omverden men disse kriser er oftest tegn på en nyorientering og udvikling af nye motiver og kompetencer, hvor tidligere relationer og orienteringer så må bearbejdes.

De samfundsmæssige forhold kan spille ind på de muligheder børn unge og ældre får for deltagelse i forskellige institutioner, det kan være sociale og økonomiske forhold, flygtningestatus, etnisk andetgørelse, kriminalisering af aktiviteter (f.eks. graffitimaling).

 

Deltagere

 

Faste medarbejdere ved instituttet

Professor Mariane Hedegaard (Leder)

Lektor Jytte Bang

Lektor Morten Nissen

Lektor Pernille Hviid

 

PhD- og 4+4 studerende ved instituttet

Liselotte Ingholt (email adresse liselotte.ingholt@psy.ku.dk )

Ditte Winther-Lindqvist (email adresse: ditte.winther-lindqvist@psy.ku.dk )

Jesper Dammeyer (email adresse jesper.dammeyer@psy.ku.dk )

Louise Bøttcher (email adresse louise.boettcher@psy.ku.dk )

Lotte Thomsen (email adresse lotte.thomsen@psy.ku.dk )

Nanna Johannesen (email adresse nannajohannesen@hotmail.com )

Thomas Krohn (email adresse thomas.krohn@psy.ku.dk )

 

Associerede forskere

Cathrine Hasse, Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Seth Chaiklin, Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Charlotte Mathiasen, Institut for Pædagogisk Psykologi, Danmarks Pædagogiske Universitet

Lotte Huniche, Syddansk Universitet (email adresse lhuniche@health.sdu.dk )

Andrew M. Jefferson, Rehabiliteringscenter for Torturofre (email adresse: amj@rct.dk )

 

Projekter

Her beskrives de (eksterne) forskningsprojekter, som aktuelt er tilknyttet CUSMUSIK

Preventing torture and organised violence: A study of detention and violence in Sierra Leone (Andrew M. Jefferson)

 

 

 

 

Links

 

Virksomhedsteori:


ISCAR

Center for Activity Theory and Developmental Work Research, Helsinki

5. dimensions hjemmeside i København

University of Colorado, Denver -linksamling
 

Vygotsky resources

Vygotsky archive

Vygotsky: Thinking and speaking


EV Ilyenkov tekster


Kritisk psykologi:
 

Critical Psychology International

Kritische Psychologie
Rad psy net   (mange andre gode links)
 

 

Andre:

Marxist Internet Archive (bl.a. tekster)

 

Tidsskrifter:
 

Outlines - Critical Social Studies  

activité - revue électronique

Mind, Culture & Activity

Theory & Psychology

 

Economy & Society

Forum: Qualitative Social Research

Discourse Analysis Online  

 

Nordiske Udkast

Psyke & Logos

 

 

Andre organisationer, / netværker af forskere m.v.:
 

Sundhed, menneske og Kultur, AU

ISTP - International Society for Theoretical Psychology

Discourse and Rhetoric Group

Discourse Unit at Manchester Metropolitan University

 

 

 

Links måske specielt relevante for Fællesskabsstudiekredsen

 

Udgivne tekster

Williams, R. (1983). Keywords: A vocabulary of culture and society (rev. ed.). London: Flamingo. (s. 75-6).

Uddrag af Ferdinand Tönnies: Gemeinschaft and Gesellschaft

Morten Nissen: "The Subject of Critique"

Daniel Bell: Communitarianism (leksikonopslag)

Amitai Etzioni: The Good Society

Amitai Etzioni: Creating good communities and good  societies 

Amitai Etzioni: The Responsive Community: A Communitarian Perspective

Hegel's Philosophy of Right

Hegel's Åndens Fænomenologi /eng(ty) (se særligt pkt. 17-25)

 

Notater m.v.

New Communities in Practice - ansøgning til Forskningsstyrelsen august 2004 ad Klaus Nielsen, Line Lerche Mørck og Morten Nissen

Et tilbud til den fritidspædagogiske praksis - af Pernille Hviid

Morten Nissen: The Subjectivity of Participation - Sketch of a Theory - under udgivelse i International Journal of Critical Psychology (Word fil)