Forskningscenter

PPUK

Person, Praksis, Udvikling,  Kultur

Person, Practice, Development, Culture (PPDC)

alias

CUSMUSIK

Center for Udforskning af Sammenhængen mellem Menneskers Udvikling, Social Innovation og Kultur

Research in Human Development, Social Innovations and Culture - RiDSICC

Statut

 

§1. Centrets navn

Center for Udforskning af Sammenhængen mellem Menneskers Udvikling, Social Innovation og Kultur - CUSMUSIK

Research in Human Development, Social Innovations and Culture - RiDSICC

§2. Centrets mål

er en videnskabelig, almennyttig og non-profit organisering af forskningssamarbejde, hvis mål det er at udvikle og befordre det videnskabelige studium af sammenhænge mellem menneskers udvikling, social innovation og kultur. Dvs. at udfolde tematisk centrerede, men teoretisk og metodisk pluralistiske forskningsaktiviteter. Dette betyder:

  • at forskningsgenstanden er sammenhængen mellem menneskelig udvikling, social innovation og kultur medens de teoretiske og metodiske indgange til genstandsområdet afgøres af den enkelte forsker eller forskergruppe, der arbejder inden for Centrets rammer.
  • at indlejre udforskningen af sammenhængen mellem menneskelig udvikling, social innovation og kultur i et produktivt internationalt miljø, som kan skabe de nødvendige forudsætninger for generering af forskningsprogrammer, hvortil også ph.d. studerende og yngre forskere kan knyttes.
  • at afholde kurser, workshops, konferencer og støtte videnskabelig publicering, bl.a. med henblik på at fremme internationalt og interdisciplinært samarbejde, samt medvirke til etablering af udforskningen af sammenhængen mellem menneskelig udvikling, social innovation og kultur inden for samfundsinstitutioner og andre videnskabelige organisationer.
  • at fremme grundlæggende metodeudvikling.

§3. Centrets hjemsted.

CUSMUSIK er en integreret del af Institut for Psykologi, Københavns Universitet.

§4. Centrets formelle relationer til Institut for Psykologi.

1. Mindst tre af Centrets deltagere skal være heltidsansatte, videnskabelige medarbejdere ved Institut for Psykologi ved Københavns Universitet. De heltidsansatte videnskabelige medarbejderes deltagelse i Centrets arbejde sker efter godkendelse af Institutlederen.

2. Institutlederen godkender Centrets faglige planer. Institutlederen godkender efter Centrets indstilling fordelingen af forskningsmæssige opgaver blandt de af Centrets deltagere, der er ansat ved Institut for Psykologi.

3. Institutlederen skal godkende Centrets aftaler om varetagelse af eksternt finansierede opgaver.

4. Deltagerne i centeret kan udføre indtægtsdækket virksomhed som er knyttet til og relevant for deres forskningsaktiviteter i henhold til gældende regler og efter aftale med Institutlederen. Betaling herfor opkræves via centeret med påførelse af Institut for Psykologis navn og adresse og indbetales, fratrukket instituttets del af overhead, på en særskilt konto under Institut for Psykologi

5. Centrets midler og eventuelle anskaffelse (f.eks. EDB-udstyr, bøger, kopimaskiner m.v.) tilhører instituttet, men disponeres af Centret til forskningsaktiviteter indenfor Centrets rammer.

6. Indtjente penge kan anvendes til forskningsaktiviteter indenfor centerets rammer, herunder også videnskabelige rejser

7. Bevilgede eksterne forskningsmidler til Centrets forskningsaktiviteter administreres af Institut for Psykologi efter Universitetets gældende regler for administration af eksterne forskningsbevillinger.

§5. Centrets organisation.

CUSMUSIK forvaltes af centerbestyrelsen (cfr §8).

§6. Centerdeltagelse

1. CUSMUSIK består af ordinære og associerede deltagere.

2. For at blive ordinær deltager skal den indstillede kunne fremvise kvalifikationer svarende til ansættelse som adjunkt ved et dansk universitet eller have aflagt ph.d. eksamen eller tilsvarende ved et europæisk universitet eller højskole samt have udgivet to yderligere videnskabelige skrifter.

3. Enhver forsker, der indstilles af to ordinære deltagere, og som har de krævede kvalifikationer inden for sit forskningsområde, kan indgå som ordinær eller associeret deltager.

4. Centerbestyrelsen afgør ved enstemmighed, om en indstillet forsker kan indgå i centrets arbejde.

5. Den, der ikke eller kun delvist opfylder kravet om videnskabelige kvalifikationer (cfr §6, stk 4) kan blive associeret deltager såfremt den emnemæssige kvalifikation består af en akademisk grundeksamen og mindst to videnskabelige skrifter.

6. En associeret deltager kan efter egen begæring blive ordinær participant. (cfr §6, stk 3 & 4).

7. Ph.d. studerende kan knyttes til centret via dets ordinære deltagere.

§7. Centrets bestyrelse.

1. CUSMUSIK bestyrelse består af tre ordinære deltagere, hvoraf mindst en skal være heltidsansat medarbejder ved Institut for Psykologi. Centerbestyrelsen udpeger iblandt de heltidsansatte medarbejdere en koordinator, som har ansvar for centrets arbejde og løbende økonomi efter delegation fra Institutlederen. Koordinator er ansvarlig overfor Institutlederen.

2. Centerbestyrelsen styrer Centrets økonomi.

3. Centerbestyrelsen er selvsupplerende, dog efter samråd med Centrets ordinære deltagere.

4. Centerbestyrelsen afholder møde når mindst to medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gang årligt.

5. Det er centerbestyrelsens opgave at forberede og gennemføre videnskabelige møder, udarbejde ansøgninger om forskningsmidler, udføre forskning og informere om Centrets arbejde til deltagerne.

6. Centerbestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst to af dens medlemmer er tilstede. Beslutninger, andre end de i §6, stk 3, §13 & §14 nævnte, træffes ved simpel majoritet.

7. Centerbestyrelsen kan tilforordne såvel ordinære som associerede participanter. Tilforordnede medlemmer af centerbestyrelsen har ikke stemmeret.

§8. Centrets repræsentation

Centerbestyrelsen er centrets øverste myndighed.

§9.Ophør af deltagelse.

1. Ophør af deltagelse sker ved udtrædelse, inaktivitet eller udelukkelse.

a. Udtrædelse meddeles skriftligt til centerbestyrelsen.

b. Ophør pga. inaktivitet afgøres ved enstemmighed af centerbestyrelsen.

c. Udelukkelse, der alene begrundes i brud på regler for forskningsetik (cfr §12) afgøres ved enstemmighed af centerbestyrelsen.

 

§10. Centrets virksomhedsberetning

Centerbestyrelsen aflægger beretning om Centrets virksomhed en gang årligt.

§11. Centrets finansielle organisation

1. Centerbestyrelsen forvalter centrets midler under de i §4 angivne vilkår.

2. Centerbestyrelsen søger og forvalter forskningsmidler, der alene skal fremme de i statutten angivne mål.

3. De midler, der anvises centrets deltagere må kun anvendes til de i statutten angivne formål.

§12. Brud mod forskningsetik.

Deltagelse som ordinær eller associeret participant ophører (cfr §7, stk 1 pkt c) ved brud på de etiske regler, der regulerer videnskabelig virksomhed, beskrevet i Ethical Principles of Psychologists, 1992

§13. Statutændringer.

Statutten kan ændres ved enstemmig centerbestyrelsesbeslutning efter samråd med centrets ordinære participanter og efter godkendelse af Institutlederen.

§14. Centrets opløsning.

1. Centret kan opløses ved enstemmig centerbestyrelsesbeslutning efter samråd med alle centrets ordinære participanter. Dog kan Institutlederen i særlige tilfælde opløse Centret.

2. Ved Centrets opløsning overføres dets midler og anskaffelser til Institut for Psykologis budget i henhold til §4.

§15. Statuttens varighed

1. Denne statut gælder fra 1. oktober 2004 indtil 30. september 2007, hvorefter ovenstående regelsæt eventuelt revideres

 

Statutten er godkendt af Institut for Psykologi, Københavns Universitet

d. 2-11- 2004

 

Arne Prahl

                   Institutleder