PPUK

Beskrivelse

Den praksis som finder sted i de forskellige institutioner og arenaer er præget af traditioner som både er samfundstilknyttede og afhængig af de samfundsmæssige økonomiske og lovmæssige rammer, men de er også bestemte af den daglige praksis i de enkelte institutioner. Kultur er de forhold som forbinder de samfundsmæssige traditioner med den lokale praksis i institutioner og sociale arenaer. En persons sociale situation ser vi så som karakteriseres ved de handlemuligheder de enkelte praksistraditioner giver en person i en konkret institutionel og social arena.
Forskningscenteret "Person, Praksis, Udvikling, Kultur" er rettet mod udforskning af karakteristika ved forskellige aldersgruppers og personers sociale situation og mod at skabe udviklingsmuligheder gennem social innovation i institutionelle praksissammenhænge.
Menneskelig læring og udvikling sker gennem deltagelse i social praksis. Den sociale praksis er meget forskellig for forskellige aldersgrupper i vores samfund, selv om der altid også er overlap, fordi de forskellige aldersgrupper findes i de samme institutioner. For småbørn er deltagelse i familie og børnehave eller dagpasningsordningers praksis den dominerende. Her lærer børnene dagligdags rutiner omkring spisning sovevaner, social omgang med voksne og andre børn. Småbarnets relation til sin omverden og dets måde at orientere sig i denne skabes gennem dets praksisdeltagelse i disse institutioner. For skolebørn er det skole og fritidsarrangementer så som SFO (skolens fritidsordning) og/eller klubaktiviteter (sportsklubber, ungdomsklubber m. fl.) der er de vigtigste institutioner. Disse ny institutionelle praksisformer barnet møder i skolealderen får indflydelse på barnets forhold til hjem, kammerater og den udvidede familie. Efterskole, gymnasiet og alle former for erhvervsuddannelse institutioner begynder at blive betydningsfuld for den ældre skoleelev og den unge. Senere bliver det arbejdspraksis og familiepraksis i nyetablerede familier. Sideløbende med disse institutioner er der en række andre institutioner som kan få betydning for den enkelt persons livsforløb op gennem opvæksten til voksenalder. Det er hospitaler, kommercielle institutioner (f. eks "Goblin Gate", som er en rollespilsforretning, hvor de unge kan opholde sig) religiøse institutioner (kirken, moskeer, Jehovas vidne m. fl.) døgninstitutioner hvor børn og unge anbringes uden for hjemmet, kriminalforsorgens institutioner. For voksne og ældre er familien og arbejdet vigtig men andre institutioner kommer også til f. eks aftenskoler, videreuddannelsesinstitutioner, og som ældre kan det blive plejehjem.
Personlig udvikling finder sted som kvalitative forandringer i personernes forhold til sine omgivelser, det kan ske gennem ændring af den praksis som personen allerede deltager i eller personer kommer til at indgå i nye praksisformer. Sådanne skift i praksis kan føre til kriser for den enkelte persons i hans eller hendes relation til sin omverden men disse kriser er oftest tegn på en nyorientering og udvikling af nye motiver og kompetencer, hvor tidligere relationer og orienteringer så må bearbejdes.
De samfundsmæssige forhold kan spille ind på de muligheder børn unge og ældre får for deltagelse i forskellige institutioner, det kan være sociale og økonomiske forhold, flygtningestatus, etnisk andetgørelse, kriminalisering af aktiviteter (f.eks. graffitimaling).